شناسایی خودرو و استحصال مولفه هاي حركتي آن در دوربین های بزرگراهها

مولفه حرکتی,شناسایی خودرو